Presidents and Congress Presidents
Presidents: Service History
President Name
1 Koichi Kobayashi
2 Hikaru Matsuda
3 Koichi Tabayashi
4 Ryuzo Sakata
5 Yutaka Okita
6 Yoshiki Sawa
7 Masayuki Chida (current president)
Congress Presidents: Service History
Chair Name
1 Kikuo Otsuki (deceased)
2 Yasumasa Aoyagi (deceased)
3 Naoji Kawai (deceased)
4 Yoshio Ozawa (deceased)
5 Masao Muto (deceased)
6 Wasaburo Maeda (deceased)
7 Kingo Shinoi (deceased)
8 Chuzo Nagaishi (deceased)
9 Seiji Kimoto (deceased)
10 Miyoshi Urabe (deceased)
11 Shigetsugu Katsura (deceased)
12 Komei Nakayama (deceased)
13 Masanobu Tomoda (deceased)
14 Shigeru Sakakibara (deceased)
15 Chikashi Suzuki (deceased)
16 Yoshiaki Takeda (deceased)
17 Shinobu Miyamoto (deceased)
18 Kikuo Takahashi (deceased)
19 Ichiro Akakura (deceased)
20 Yoshio Hashimoto (deceased)
21 Yasuyuki Kano (deceased)
22 Masaya Nishimura (deceased)
23 Terutake Sunada (deceased)
24 Shichiro Ishikawa (deceased)
25 Saburo Sugie (deceased)
26 Kenji Honda (deceased)
27 Hideo Katsuki (deceased)
28 Hisao Manabe (deceased)
29 Sakae Asada (deceased)
30 Yoshihiro Hayata (deceased)
31 Yasukuni Tsuji (deceased)
32 Masahiro Saigusa (deceased)
33 Kenichi Asano (deceased)
34 Juro Wada (deceased)
35 Yotaro Iyomasa (deceased)
36 Takashi Teramatsu (deceased)
37 Togo Horiuchi (deceased)
38 Michihiro Koga (deceased)
39 Tadashi Inoue (deceased)
40 Takashi Iwa (deceased)
41 Tatsuta Arai
42 Yasunaru Kawashima
43 Keiichi Suemasu (deceased)
44 Hitoshi Shirotani (deceased)
45 Shoji Eguchi
46 Sakuzo Komatsu (deceased)
47 Yutaka Yamaguchi (deceased)
48 Akira Furuse (deceased)
49 Shigeki Hitomi
50 Shiaki Kawada
51 Hitoshi Koyanagi
52 Shigefumi Fujimura (deceased)
53 Yuzo Uchida (deceased)
54 Soichiro Kitamura
55 Hisataka Yasui
56 Koichi Kobayashi
57 Tomio Abe
58 Nobuyoshi Shimizu
59 Shinichi Takamoto
60 Koichi Tabayashi
61 Takayuki Shirakusa
62 Ryohei Yozu
63 Shunji Sano
64 Yuichi Ueda
65 Hiromasa Fujita
66 Takashi Kondo
67 Ryuji Tominaga
68 Yutaka Okita
69 Shinichiro Miyoshi
70 Yoshiro Matsui
71 Hirokuni Arai
72 Hiroshi Date
73

Congress President
Akihiko Usui

 

Chairperson of Thoracic Surgery
Seiki Hasegawa

 

Chairperson of Esophageal Surgery
Akira Tangoku

74

Congress President
Hideyuki Shimizu

 

Chairperson of Thoracic Surgery
Hisao Asamura

 

Chairperson of Esophageal Surgery
Yuko Kitagawa

75

Congress President
Jun Nakajima

 

President of the Cardiovascular Surgery Section
Hitoshi Ogino

 

President of the Esophageal Surgery Section
Hisahiro Matsubara

76 Congress President
Saiki Yoshikatsu

77

(current congress president)

Congress President
Hirofumi Takemura