Presidents and Congress Presidents
Presidents: Service History
President Name
1 Koichi Kobayashi
2 Hikaru Matsuda
3 Koichi Tabayashi
4 Ryuzo Sakata
5 Yutaka Okita (current president)
Congress Presidents: Service History
Chair Name
1 Kikuo Otsuki (deceased)
2 Yasumasa Aoyagi (deceased)
3 Naoji Kawai (deceased)
4 Yoshio Ozawa (deceased)
5 Masao Muto (deceased)
6 Wasaburo Maeda (deceased)
7 Kingo Shinoi (deceased)
8 Chuzo Nagaishi (deceased)
9 Seiji Kimoto (deceased)
10 Miyoshi Urabe (deceased)
11 Shigetsugu Katsura (deceased)
12 Komei Nakayama (deceased)
13 Masanobu Tomoda (deceased)
14 Shigeru Sakakibara (deceased)
15 Chikashi Suzuki (deceased)
16 Yoshiaki Takeda (deceased)
17 Shinobu Miyamoto (deceased)
18 Kikuo Takahashi (deceased)
19 Ichiro Akakura (deceased)
20 Yoshio Hashimoto (deceased)
21 Yasuyuki Kano (deceased)
22 Masaya Nishimura (deceased)
23 Terutake Sunada (deceased)
24 Shichiro Ishikawa (deceased)
25 Saburo Sugie (deceased)
26 Kenji Honda (deceased)
27 Hideo Katsuki (deceased)
28 Hisao Manabe (deceased)
29 Sakae Asada (deceased)
30 Yoshihiro Hayata
31 Yasukuni Tsuji (deceased)
32 Masahiro Saigusa (deceased)
33 Kenichi Asano (deceased)
34 Juro Wada (deceased)
35 Yotaro Iyomasa (deceased)
36 Takashi Teramatsu (deceased)
37 Togo Horiuchi
38 Michihiro Koga
39 Tadashi Inoue (deceased)
40 Takashi Iwa
41 Tatsuta Arai
42 Yasunaru Kawashima
43 Keiichi Suemasu
44 Hitoshi Shirotani
45 Shoji Eguchi
46 Sakuzo Komatsu
47 Yutaka Yamaguchi (deceased)
48 Akira Furuse
49 Shigeki Hitomi
50 Shiaki Kawada
51 Hitoshi Koyanagi
52 Shigefumi Fujimura
53 Yuzo Uchida
54 Soichiro Kitamura
55 Hisataka Yasui
56 Koichi Kobayashi
57 Tomio Abe
58 Nobuyoshi Shimizu
59 Shinichi Takamoto
60 Koichi Tabayashi
61 Takayuki Shirakusa
62 Ryohei Yozu
63 Shunji Sano
64 Yuichi Ueda
65 Hiromasa Fujita
66 Takashi Kondo
67 Ryuji Tominaga
68 Yutaka Okita
69 Shinichiro Miyoshi
70 Yoshiro Matsui
71 Hirokuni Arai (current congress president)